AFM institutie publica centrala care gestioneaza Fondul pentru Mediu,
instrument prin care sunt finantate proiecte si programe in domeniul protectiei
mediului, veniturile provenind din taxe si contributii datorate de operatorii
economici care pun pe piata ambalaje, substante chimice, anvelope, uleiuri,
echipamente electrice si electronice, etc.
APM Agentia pentru Protectia Mediului reprezinta autoritatea teritoriala
competenta care are ca domeniu principal de activitate reglementarea
activitatillor cu impact asupra mediului si monitorizarea factorilor de mediu la
nivel judetean.
Audit de conformare privind cerintele de mediu evaluarea activitatilor
desfasurate de catre un operator economic, in privinta respectarii tuturor
cerintelor legislative in domeniu protectiei mediului.
Audit de conformare privind cerintele AFM verificarea respectarii de catre
operatorii economici a obligatiilor legale de declarare si plata a contributiilor catre
Fondul de Mediu
Audit de conformare privind asigurarea trasabilitatii deseurilor de ambalaje
verificarea documentelor si a inregistrarilor detinute de catre operatorii
economici responsabili care realizează în mod individual obiectivele anuale de
valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, in
vederea demonstrarii respectarii cerintelor legale privind valorificarea deseurilor
de ambalaje.
Acord de preluare ape uzate actul emis de operatorul economic responsabil,
care stabileste conditiile de evacuare a apelor uzate in reteaua publica de
canalizare.
Accident ecologic acel eveniment produs ca urmare a unor deversari/emisii
neprevazute de substante periculoase/poluante, sub forma lichida, solida,
gazoasa, sub forma de vapori sau de energie, rezultate din desfasurarea unor
activitati antropice necontrolate/bruste, prin care se distrug ori se deterioreaza
ecosistemele naturale si antropice;
Acord de mediu actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru
protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile/masurile pentru protectia
mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect.
Acte de reglementare avizul de mediu, acordul de mediu,
autorizatia/autorizatia integrata de mediu, acordul de import/export plante si/sau
animale salbatice non-CITES, permisul CITES, autorizatia privind emisiile de gaze
cu efect de sera, acordul de import pentru organisme modificate genetic,
autorizatia privind activitatile cu organisme modificate genetic;
Ambalaj materialul cu care se impacheteaza produsele, folosindu-se de regula
hartia/cartonul, plasticul, aluminiul, sticla si lemnul;
Apa reziduala apa uzata, rezultata din procesele industriale/tehnologice sau
activitatile menajere, care contine diferite impuritati sau substante toxice nocive,
microorganisme patogene etc.
Arie naturala protejata zona terestra, acvatica si/sau subterana, cu perimetru
legal stabilit, avand un regim special de ocrotire si conservare, in care exista specii
de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice,
geologice, speologice, paleontologice sau de alta natura, cu valoare ecologica,
stiintifica sau culturala deosebita;
Aspect de mediu element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei
organizatii care poate interactiona cu mediul;
Audit de deseuri instrument de evaluare sistematica, documentata si obiectiva
a proceselor de gestiune a deseurilor, cu scopul de a facilita controlul
managementului deseurilor si al valorificarii deseurilor generate, inclusiv
realizarea obiectivelor si a tintelor de mediu ale organizatiei, performanta
intreprinderii referitoare la prevenirea si reducerea producerii de deseuri din
propria activitate si performanta organizatiei referitoare la reducerea nocivitatii
deseurilor;
Autoritate competenta privind protectia mediului autoritatea publica centrala
pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM)
sau agentiile teritoriale pentru protectia mediului (APM), Administratia
Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», Garda Nationala de Mediu si structurile
subordonate acesteia, precum si alte autoritati care potrivit competentelor legale
asigura reglementarea si controlul activitatilor in domeniul gestionarii deseurilor;
Autorizatie integrata de mediu actul administrativ emis de autoritatile
competente pentru protectia mediului, cu informarea in prealabil a Agentiei
Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM), care acorda dreptul de a exploata in
totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca
instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al
poluarii.
Autorizatie de mediu actul tehnico-juridic emis in scris de autoritatile
competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau
parametrii de functionare a unei activitati noi sau existente cu posibil impact
semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune;
Autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera actul tehnico-juridic emis
de autoritatatile publice competente pentru protectia mediului pentru una sau
mai multe instalatii ori pentru parti ale instalatiei situate pe acelasi amplasament
si exploatate de acelasi operator, prin care se aloca un numar de certificate de
emisii de gaze cu efect de sera;
Aviz de mediu actul tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea de protectia
mediului care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in
programul supus adoptarii sau pentru stabilirea obligatiilor de mediu
Aviz si autorizatie de gospodarirea apelor acte ce conditioneaza din punct de
vedere tehnic si juridic executia lucrarilor construite pe ape sau care au legatura
cu apele de suprafata sau subterane.
Bilanţ de mediu investigaţii pentru a cuantifica dimensiunea poluării asupra
mediului generata de activitatile desfasurate in cadrul amplasamentului studiat
Biodeseuri deseurile biodegradabile provenite din gradini si parcuri, deseuri
alimentare sau cele provenite din bucatariile gospodariilor private, restaurantelor,
firmelor de catering ori din magazine de vanzare cu amanuntul, compatibile cu
deseurile provenite din unitatile de prelucrare a produselor alimentare;
Biodiversitate variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre,
marine, acvatice continentale si complexelor ecologice, incluzand si diversitatea
din interiorul speciilor, dintre specii si diversitatea ecosistemelor;
Biomasa fractiunea biodegradabila din produse, deseuri si reziduuri de origine
biologica provenite din agricultura (inclusiv substantele de origine vegetala si
animala), silvicultura si industriile asociate, inclusiv pescuit si acvacultura, precum
si fractiunea biodegradabila din deseurile industriale si municipale;
Broker orice intreprindere/operator economic care se ocupa de valorificarea
sau eliminarea deseurilor in numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intra
fizic in posesia deseurilor;
Cod deseuri Cod format din 6 cifre, prin care sunt definite în mod individual
toate tipurile de deşeuri generate de agentii economici
Colector de deseuri firma autorizata pentru preluarea, sortarea preliminara,
depozitarea temporara si comercializarea deseurilor periculoase si/sau
nepericuloase catre reciclatori/valorificatori finali
Consultanta de mediu suport asigurat persoanelor juridice de catre experti in
domeniul protectiei mediului, in vederea conformarii legislative si identificarii
solutiilor optime privind dezvoltarea durabila in cadrul companiei.
Casa Verde Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza
energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
incalzire care urmareste imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin
reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor
fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si
obtinerea de apa calda menajera;
Certificat de emisii de gaze cu efect de sera titlul care confera dreptul de a
emite o tona de dioxid de carbon echivalent intr-o perioada definita;
Colectare selectiva colectarea in cadrul careia un flux de deseuri este pastrat
separat in functie de tipul si natura deseurilor, cu scopul de a facilita tratarea
specifica a acestora;
Compost amestec de resturi vegetale, resturi animale, resturi menajere
biodegradabile, folosit ca ingrasamant natural.
Cost de mediu cost legat de epuizarea si degradarea resurselor naturale cauzate
de o activitate specifica;
DEEE (deseuri de echipamente electrice si electronice) orice echipament
electric sau electronic pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa
il arunce, conform prevederilor legale;
Deseu orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia
sau obligatia sa il arunce;
Deseu reciclabil deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de
productie
Deseuri menajere deseuri rezultate din activitatea desfasurata in gospodariile
individuale si in unitatile publice;
Deseu reciclabil deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de
productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri.
Detinator de deseuri producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce
se afla in posesia acestora;
Dezvoltare durabila dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara
a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile
necesitati;
Evidenta substantelor periculoase detinerea de catre operatorii economici a
unei situatii privind cantitatea, caracteristicile, mijloacele de asigurare a
substanţelor şi preparatelor periculoase gestionate, inclusiv a recipientelor şi
ambalajelor acestora.
Evidenta gestiunii deseurilor detinerea de catre operatorii economici a unei
situatii privind cantitatea, modul de stocare temporara, transport,
valorificare/eliminare a deseurilor generate.
Eficienta ecologica concept complex care caracterizeaza bunurile si serviciile
apte sa contribuie in mod competitiv la calitatea vietii, minimizand degradarea
mediului si utilizarea resurselor de-a lungul ciclului de viata;
Emisii fugitive emisii nedirijate, eliberate in mediu prin ferestre, usi, sisteme de
ventilare sau prin deschideri similare.
Eticheta ecologica (Ecolabel) marca europeana de certificare de mediu pentru
produse si servicii, care se elibereaza acelor produse si servicii care respecta
criterii ecologice stabilite la nivel european;
Evaluare adecvata procesul menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in
functie de obiectivele de conservare si in conformitate cu legislatia in vigoare,
efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale
oricarui plan ori proiect, care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar
pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care
ar putea afecta in mod semnificativ aria, in mod individual ori in combinatie cu
alte planuri sau proiecte.
Evaluare de mediu elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a
autoritatilor publice interesate de efectele implementarii planurilor si
programelor, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor
consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate;
Evaluarea ciclului de viata in legatura cu un produs, o evaluare a efectelor
asupra mediului determinate de productia, distributia, comercializarea si
utilizarea produsului, inclusiv valorificarea si eliminarea acestuia, inclusiv
utilizarea energiei si materiilor prime si productia de deseuri din oricare dintre
activitatile mentionate;
Evaluarea impactului asupra mediului proces menit sa identifice, sa descrie si
sa stabileasca, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare,
efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui
proiect asupra sanatatii oamenilor si a mediului.
Evaluarea performantei de mediu proces care faciliteaza deciziile
managementului privind performanta de mediu a unei organizatii prin alegerea
indicatorilor, colectarea si analizarea datelor, evaluarea informatiilor in functie de
criteriile de performanta de mediu, raportarea si comunicarea, analiza periodica si
imbunatatirea acestui proces.
Evaluarea riscului lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest
drept, potrivit legii, prin care se realizeaza analiza probabilitatii si gravitatii
principalelor componente ale impactului asupra mediului si se stabileste
necesitatea masurilor de prevenire, interventie si/sau remediere.
Formular de incarcare descarcare deseuri nepericuloase formular tipizat, cu
regim special pe baza caruia se controlează transportul deşeurilor nepericuloase
destinate operaţiilor de colectare/stocare temporară/tratare/
valorificare/eliminare şi intocmit de către generator si semnat de catre
transportator şi destinatarul deşeurilor.
Gestionarea deseurilor colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea
deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a
amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse de un comerciant sau
un broker;
Green economy model de economie bazat pe principii de respectare a mediului,
nu numai de natura pur economica, care tinteste sa imbunatateasca calitatea
vietii si echitatea sociala, reducand riscurile de mediu si reducerea resurselor
naturale;
Garda Nationala de Mediu (GNM) institutie publica de inspectie si control in
domeniul protectiei mediului, cu atributii de sanctionare, de suspendare/sistare a
activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii mediului, sau pentru nerespectarea
conditiilor impuse prin actele de reglementare si a masurilor stabilite in notele de
constatare si in rapoartele de inspectie si control.
Imisie transferul poluantilor in atmosfera catre un receptor (omul si factorii
sistemului sau ecologic, bunurilor materiale, etc.)
Impact asupra mediului Orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica,
care rezulta total sau partial din aspectele de mediu ale organizatiei.
Managementul deseurilor ansamblul activitatilor de organizare si de gestionare
a prevenirii, colectarii, refolosirii, reciclarii, valorificarii si eliminarii tuturor
categoriilor de deseuri.
Mediu ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul,
subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate
materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in
interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile
materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si
sanatatea omului.
Monitorizarea mediului supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia
in vederea evaluarii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale
elementelor de mediu, in scopul cunoasterii starii de calitate si a semnificatiei
ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse,
urmate de masurile care se impun.
Notificare de punere in functiune act de reglementare eliberat de către
sistemele de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale Apele
Române, în baza căruia beneficiarul sau titularul de investiţie poate să execute
sau să pună în funcţiune anumite categorii de lucrări şi activităţi desfăşurate pe
ape sau în legătură cu acestea.
OTR (organism de transfer de responsabilitate) operatori economici autorizati
în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de
valorificare şi reciclare a deşeurilor in numele operatorilor economici care pun
piata ambalaje, anvelope, echipamente electrice si electronice,
baterii/acumulatori.
Obiectiv de reciclare ambalaje cantitatea totală de deşeuri de ambalaje
reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;
Politica de mediu intentiile globale si directia unei organizatiei referitoare la
performantele sale de mediu exprimata oficial de managementul la cel mai inalt
nivel. Furnizeaza cadrul pentru actiune si pentru stabilirea obiectivelor de mediu
si a tintelor de mediu.
Poluant orice substanta, preparat sub forma solida, lichida, gazoasa sau sub
forma de vapori ori de energie, radiatie electromagnetica, ionizanta, termica,
fonica sau vibratii care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor
acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;
Poluare introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al unei activitati
desfasurate de om, de substante, de vibratii, de caldura si/sau de zgomot in aer,
apa sau sol, care pot aduce prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, care
pot dauna bunurilor materiale ori pot cauza o deteriorare sau o impiedicare a
utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime.
Pregatirea pentru reutilizare operatiunile de verificare, curatare sau valorificare
prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit
deseuri sunt pregatite pentru a fi reutilizate fara nicio alta operatiune de
pretratare;
Prevenirea generarii deseurilor masurile luate inainte ca o substanta, un
material sau un produs sa devina deseu, care reduc: a) cantitatea de deseuri,
inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora; b)
impactul negativ al deseurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei;
sau c) continutul de substante nocive al materialelor si produselor;
Prevenirea poluarii Utilizarea unor procese, practici, tehnici, materiale,
produse, servicii sau energie care impiedica, reduc sau controleaza crearea,
emisia sau descarcarea oricarui tip de poluant sau deseu, pentru a reduce
impacturile daunatoare asupra mediului.
Producator de deseuri orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri,
producator de deseuri sau orice persoana care efectueaza operatiuni de
pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a
compozitiei acestor deseuri;
Program pentru conformare plan de masuri necesare pentru indeplinirea
cerintelor privind protectia mediului, la termenele stabilite de autoritatea
competenta pentru protectia mediului; programul pentru conformare face parte
integranta din autorizatia de mediu.
Programul ”Rabla” Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national care
are ca scop inlocuirea autoturismelor cu o vechime mai mare de 10 ani de la data
fabricatiei, cu autoturisme noi, aliniate standardelor europene in domeniul
poluarii aerului si emisiei de gaze de esapament;
Protectia mediului totalitatea masurilor ce se iau in vederea ocrotirii,
conservarii si restabilirii echilibrelor ecologice esentiale din mediul inconjurator.
Raportare catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM) raportarea tututor
obligatiilor stabilite conform actelor de reglemenatre sau legislatiei specifice in
domeniul protectiei mediului.
Responsabil de mediu persoana desemnata de catre operatorii economici care
desfasoara activitati cu impact asupra mediului, pentru ducerea la indeplinire a
obligatiilor privind respectarea cerintelor legislative existente in domeniul
protectiei mediului.
Depozit de deseuri amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin
depozitare pe sol sau în subteran
Raport de amplasament documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice
atestate conform legii, in scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu si care
evidentiaza starea amplasamentului, situatia poluarii existente inainte de punerea
in functiune a instalatiei si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea
activitatii;
Raport de mediu parte a documentatiei planurilor sau programelor, care
identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului, ale
aplicarii acestora si alternativele sale rationale, luand in considerare obiectivele si
aria geografica aferenta, conform legislatiei in vigoare;
Raport de securitate documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice
atestate conform legii, necesara pentru obiective in care sunt prezente substante
periculoase conform prevederilor legislatiei privind controlul activitatilor care
prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante
periculoase;
Regenerarea uleiurilor uzate orice proces de reciclare prin care uleiurile de baza
pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, in special prin indepartarea
contaminantilor, a produselor de oxidare si a aditivilor continuti de acestea;
Reutilizare orice operatiune prin care produsele sau componentele care nu au
devenit deseuri sunt utilizate din nou in acelasi scop pentru care au fost
concepute;
SIM (sistem integrat de mediu) baza de date unică și unitară gestionată de
Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), utilizata de catre operatorii
economici pentru depunerea online a cererilor actelor de reglementare si
transmiterea raportărilor, monitorizarea în timp real de catre autoritatile
competente a indicatorilor de mediu si gestionarea la nivel national a ariilor
naturale protejate.
Sistem de management de mediu componenta a sistemului de management
general, care include structura organizatorica, activitatile de planificare,
responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru
elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu;
Substante chimice periculoase orice substanta sau produs care, chiar folosite in
cantitati,concentratii sau conditii care nu sunt desemnate ca periculoase, prezinta
risc semnificativ pentru om, mediu sau bunuri materiale si care pot fi explozive,
oxidante,inflamabile, toxice, nocive, corozive, iritante, radioactive.
Trasabilitate caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a
utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari inregistrate;
Uleiuri minerale uzate toate uleiurile minerale sau lubrifiantii sintetici ori
uleiurile industriale care au devenit improprii folosintei pentru care au fost
destinate initial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie si de la
sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine si cele
pentru sistemele hidraulice;