AMBALAJE REUTILIZABILE
obligații legale
1. Ce este ambalajul reutilizabil?
Ambalajul reutilizabil este definit potrivit prevederilor pct. 1 lit. g) din anexa nr. 1 la
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind
ambalajul care a fost conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul
ciclului său de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind reumplut sau reutilizat în același scop
pentru care a fost conceput.
Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piață atunci când este făcut disponibil
pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conțină, să îl protejeze,
să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte.
Ambalajul reutilizabil se consideră deșeu de ambalaj când se înlătură, la sfârșitul duratei
utile de viață. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deșeu de ambalaj atunci când este
returnat pentru a fi refolosit.
Clasificare ambalaje reutilizabile:
După funcția pe care o îndeplinesc:
ambalaje primare (ex.: butelii de sticla);
ambalaje secundare (ex.: navete);
ambalaje terțiare (ex.: paleți).
Ambalajul reutilizabil trebuie sa îndeplinească o serie de cerințe esențiale privind
compoziția si caracterul reutilizabil:
proprietățile fizice si caracteristicile ambalajului trebuie sa permită mai multe rotații
(reutilizări) în condiții normale de utilizare.
trebuie sa satisfacă exigentele în materie de sănătate si securitate.
După etapa de utilizare:
ambalaje noi ambalaje reutilizabile introduse pe piață si făcute disponibile pentru
prima data; (Exemple: palet nou; flacon de sticla nou, naveta noua)
ambalaje reutilizate ambalaje refolosite în același scop pentru care au fost create,
care își mențin proprietățile fizice si caracteristicile inițiale astfel încât sa permită în
cadrul ciclului sau de viată un număr minim de rotații în condiții normale de utilizare;
(Exemple: palet reutilizat, butelie de sticla reutilizata, naveta reutilizata)
Exemplu: ambalaj reutilizabil:
Butelie sticla
Euro-palet
Navete plastic
NU ESTE ambalaj reutilizabil:
Butelia PET
Flacon detergenți
Cutia carton
Ambalaje recondiționate :
prin recondiționare se intervine asupra ambalajului devenit deșeu, acesta fiind
readus într-o stare optima de utilizare.
ambalajele devenite deșeuri supuse unui proces de recondiționare se considera ca
fiind reciclate.
Ambalajele recondiționate se declara ca si ambalaje noi.(Exemple: palet din lemn
recondiționat, naveta din lemn recondiționată)
2. Cine este responsabil pentru ambalajele
reutilizabile?
Responsabili sunt agenții economici care:
produc ambalaje reutilizabile;
importa ambalaje reutilizabile;
produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile;
importa produse ambalate în ambalaje reutilizabile;
comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile(distribuitori, retail-eri ,
numai pentru produsele ambalate în ambalaje reutilizabile si importate direct).
Conform legislației în vigoare în cazul ambalajelor reutilizabile se aplica sistemul depozit pe
întreg lanțul: de la producător până la comerciant si consumatorul final.
Conform art. 16 din HG 621/2005, cu modificările si completările ulterioare, obligația de
raportare revine, pentru ambalaje care se închiriază unor terți, revine operatorilor
economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje,
responsabili pentru respectivele ambalaje.
Conform Ordinului 149/2019, cap V art 21(8) Ambalajele reutilizabile care se returnează
furnizorilor interni și externi se înregistrează în evidențele contabile în conturi de stocuri
distincte, la o valoare justă.
Art 21 (10)Cantitatea de ambalaje care este reutilizată se recunoaște numai în baza
înregistrărilor existente în evidențele contabile, în conformitate cu reglementările contabile
aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.
Art 21(11) Operatorii economici sunt obligați să stabilească lunar și să dețină situații,
întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, care
trebuie să conțină cel puțin următoarele informații, distinct pentru fiecare tip de material:
cantitatea de ambalaje introduse pe piața națională;
cantitatea de ambalaje de desfacere distribuite pe piața națională, respectiv
cantitatea de ambalaje închiriate cu titlu profesional sub orice formă, cu titlu
profesional, pentru prima oară;
data introducerii pe piața națională;
data primei distribuiri a ambalajelor de desfacere, respectiv data primei închirieri a
ambalajelor sub orice formă, cu titlu profesional sau data consumului/utilizării în
activitatea proprie.
Ordin 74/2018 ART V Art. 10. - (1) Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii
economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar dacă beneficiarii nu dețin cantitățile de
ambalaje necesare efectuării schimbului aceștia achită o garanție bănească în schimbul
ambalajelor primite.
ORDIN 149/2019 Deșeurile de ambalaje din lemn care sunt reciclate in ambalaje din lemn si
cele care sunt reparate in vederea reutilizării se considera a fi introduse pe piață la prima
utilizare a acestora după efectuarea operațiunilor respective.
3. Obligațiile operatorilor economici responsabili
pentru ambalajele reutilizabile
3.1 COMPOZITIA AMBALAJELOR REUTILIZABILE
Ambalajele reutilizabile introduse pe piață trebuie sa respecte cerințele esențiale
specifice privind compoziția si caracterul valorificabil sau după caz reutilizabil. Suma
nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur si crom hexavalent prezente în ambalaj
sau toate componentele acestuia trebuie sa nu depășească 100 parți/milion raportat la
greutate.
Ambalajele reutilizabile introduse pe piață trebuie sa respecte cerințele esențiale
prevăzute de legislația în vigoare.
Agenții economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obligați sa ia toate masurile
necesare la fabricarea de ambalaje, astfel încât ele sa corespunda din toate punctele de
vedere necesitații unor reutilizări multiple.
3.2 MARCAREA AMBALAJELOR REUTILIZABILE
Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile primare,
trebuie sa marcheze sau sa înscrie direct pe ambalaj sau pe eticheta sintagma Ambalaj
reutilizabil”.
Marcajul trebuie sa fie vizibil, lizibil si durabil, chiar si în cazul în care ambalajul este deschis.
3.3 PREVENIRE
Operatorii economici care introduc pe piață ambalaje reutilizabile au obligația prevenirii
generării deșeurilor si a efectelor nocive ale acestora.
Prevenirea presupune:
reducerea cantității si nocivității pentru mediu a materialelor si substanțelor utilizate
în ambalaje si deșeuri de ambalaje;
reducerea greutății si volumului ambalajelor până la minimul necesar asigurarii
siguranței si igienei produselor;
reducerea ambalajelor în cadrul procesului de producție, comercializare, distribuție,
utilizare si eliminare prin dezvoltarea de produse si tehnologii curate;
alta măsura de prevenire a generării de deșeuri în cazul ambalajelor reutilizabile poate fi:
asigurarea unui număr proiectat de cicluri de umplere;
asigurarea unei rate de întoarcere de pe piață, cât mai ridicata.
4. Gestionarea ambalajelor reutilizabile
Operatorii economici care produc produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt
obligați să:
ia masurile necesare în vederea asigurarii unui număr optim de cicluri de utilizare,
fiind obligatorie aplicarea sistemului depozit;
sa organizeze un sistem pentru colectare, în vederea reutilizării multiple a
ambalajelor, prin intermediul operatorilor economici care comercializează aceste
produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje;
sa asigure o distribuție optima în teritoriu si o capacitate corespunzătoare a
centrelor specializate de colectare, astfel încât acestea sa poată prelua de la
consumatori ambalajele reutilizabile;
Operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje reutilizabile
sunt obligați sa informeze comercianții si/sau consumatorii despre încetarea reutilizării unui
anumit tip de ambalaj si sa asigure preluarea acestora încă 6 luni de la data încetării utilizării
lor.
5. Valorificarea si Reciclarea deșeurilor de ambalaje
reutilizabile
Ambalajul reutilizabil devine deșeu de ambalaj atunci când:
este impropriu reutilizării
nu se mai regăsește în sistemul organizat de colectare si returnare.
Ambalajul reutilizabil nu se considera deșeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi
refolosit.
Cantitatea de deșeuri de ambalaje reutilizabile generate într-un an se considera a fi egala cu
cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe piață națională în anul respectiv.
Deșeurile de ambalaje reutilizabile trebuie introduse într-un circuit de valorificare si
reciclare a deșeurilor.
Obiectivele anuale de valorificare si reciclare sunt cele prevăzute în legislația în vigoare.
Operatorii economici responsabili pentru ambalajele introduse pe piață pot îndeplini
obiectivele anuale de valorificare si reciclare fie individual, prin gestionarea deșeurilor de
ambalaje generate corespunzătoare propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piață, fie
prin transfer de responsabilitate către OTR.
6. Responsabilitate operatori economici
6.1 AMBALAJ PALET
Importator de ambalaje reutilizabile destinate comercializării
Import de paleți destinați comercializării se declară doar cantitatea de ambalaje
care ambalează paleții introduși pe piață româneasca(ex. chingi, folie, după caz)
Importator produse ambalate în ambalaje reutilizabile
Import de produse ambalate pe paleți se declara întreaga cantitate de paleți
aferenta produselor ambalate introduse pe piață româneasca
Daca o parte din produsele importate sau din cantitatea de paleți aferenta
produselor importate, este mai departe “scoasa” de pe teritoriul României –se
declara doar cantitatea de paleți rămasa pe piață româneasca. Observație:
Înregistrarea si raportarea ambalajelor se face în aceeași luna în care s-a înregistrat
“importul”. Datele referitoare la produsele aflate în tranzit pe teritoriul României nu
se includ în raportare
Importator de ambalaje reutilizabile necesare ambalării propriilor produse
Import de paleți (noi sau recondiționați) necesari ambalării propriilor produse se
declara întreaga cantitate de paleți importata, în momentul în care este făcută
disponibila pentru prima oara, împreuna cu produsul pe care este destinat sa îl
conțină.
Producător de produse ambalate în ambalaje reutilizabile
Se declara cantitatea de paleți noi sau recondiționați aferenta produselor ambalate,
introdusa pentru prima data pe piață româneasca.
Daca se exporta produse ambalate pe paleți (noi sau recondiționați) aceștia nu se
declara.
Producător de ambalaje reutilizabile
Producător de paleți raportează doar cantitatea de ambalaje aferenta ambalării
paletilor puși pe piață.