Care este temeiul legal?
Hotararea nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor la operatori economici
autorizati pentru colectarea, reciclarea, valorificarea energetica a deşeurilor de
ambalaje(ANEXA)
LEGEA 249/2015 Modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje
ORDIN 2413/21 DEC 2016 Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor
datorate la Fondul pentru mediu
HG 856/2002 evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
Ordonanta-de-urgenta-nr-74-2018-pentru-modificarea-si-completarea-
legii-nr-211-2011-privind-regimul-deseurilor-a-legii-nr-249-2015-privind-
modalitatea-de-gestionare-a-ambalajelor-si-a-deseurilor-de-ambalaje
Legea-nr-31-2019-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-
nr-74-2018-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-211-2011-privind-
regimul-deseurilor-a-legii-nr-249-2015-privind- modalitatea-de-gestionare-
a-ambalajelor-si-a-deseurilor-de-ambalaje
Ordin 149/04.03.2019 Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor,
penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu, consolidata.
Cine are obligatia raportarii cantitatii de ambalaje
introduse pe piata
si ce date se raporteaza?
Conform art. 16 din HG 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,
obligatia de raportare revine, dupa cum urmeaza:
a) operatorilor economici care introduc pe piața națională produse ambalate,
operatorilor economici care importă/achiziționează intracomunitar produse
ambalate pentru utilizare/consum propriu, responsabili pentru deșeurile
generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru
ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt
folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;
b) operatorilor economici care supraambalează produse ambalate individual în
vederea revânzării/redistribuirii, responsabili pentru deșeurile generate de
ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piața națională;
c) operatorilor economici care introduc pe piața națională ambalaje de
desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, responsabili pentru deșeurile
generate de respectivele ambalaje;
d) operatorilor economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu
profesional, ambalaje, responsabili pentru respectivele ambalaje.
Cum se identifica informatiile cu privire la
ambalajele introduse pe piata?
Pentru a identifica ce fel de informatii trebuie raportate, este necesara
identificarea momentului când aceste ambalaje pentru care sunteti responsabili
au fost introduse pe piata,
Prin introducerea pe piata nationala a unui ambalaj se întelege actiunea de a face
disponibil pe piata, pentru prima data, un produs ambalat sau un ambalaj de
desfacere.
Conform ordinului nr. 149/2019 Operația de introducere pe piață este rezervată
numai unui producător sau importator persoană juridică care face achiziție
intracomunitară. Producătorul este operatorul economic pentru care se proiectează
sau se fabrică un produs.
Produsele fabricate pentru un operator economic care își aplică denumirea, marca sau un
alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe piață și/sau al punerii în funcțiune
în România în numele său, se consideră a fi introduse pe piața națională de către acesta.
! ATENTIE
Ambalajele produselor si, respectiv, ambalajele de desfacere fabricate in România se
declara in momentul livrarii produselor catre beneficiari.
• Ambalajele produselor si, respectiv, ambalajele de desfacere introduse pe piata
nationala din afara spatiului comercial romanesc, fie ca sunt importate,fie ca sunt
achizitionate din spatiul UE, se declara la momentul cånd aceste produse ajung pe
teritoriul national.
Ambalajele produselor achizitionate din afara României destinate consumului propriu
se declara in momentul achizitiei, adica la momentul când aceste produse ajung pe
teritoriul national.
• Ambalajele produselor fabricate, in baza unui contract, exclusiv pentru un operator
economic care isi aplica denumirea, marca sau alt semn distinctiv pe produs se declara
de catre detinatorul marcii.
! ATENTIE!
NU SE DECLARA ambalajele produselor exportate si ale produselor aflate in tranzit
pe teritoriul Romaniei.
Metodologia de calcul Ordin 1503/2017 (11) Operatorii economici prevăzuți la art.
21 alin. (1) sunt obligați să stabilească lunar și să dețină situații, întocmite în baza
documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, care trebuie să
conțină cel puțin următoarele informații, distinct pentru fiecare tip de material:
a) cantitatea de ambalaje introduse pe piața națională, cantitatea de ambalaje de
desfacere distribuite pe piața națională, respectiv cantitatea de ambalaje
închiriate cu titlu profesional sub orice formă, cu titlu profesional, pentru prima
oară;
b) data introducerii pe piața națională, data primei distribuiri a ambalajelor de
desfacere, respectiv data primei închirieri a ambalajelor sub orice formă, cu titlu
profesional sau data consumului/utilizării în activitatea proprie.
(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 21 care realizează în mod individual
obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu
recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, conform prevederilor art. 16 alin.
(5) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, le pot
îndeplini prin:
a) valorificarea ambalajelor primare reutilizabile devenite deșeuri;
b) valorificarea ambalajelor primare proprii folosite/preluate de la beneficiari,
inclusiv a ambalajelor primare ale produselor importate/achiziționate
intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu, devenite deșeuri;
c) valorificarea ambalajelor secundare și a ambalajelor pentru transport utilizate
la livrarea mărfii și preluate de la beneficiari, inclusiv a ambalajelor secundare și a
ambalajelor pentru transport ale produselor importate pentru utilizare sau
consum propriu, devenite deșeuri.
(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să stabilească lunar și
să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a
documentelor justificative, pe fiecare tip de material, pentru:
a) cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare
reutilizabile;
b) cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din ambalajele primare pentru care
aplică un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;
c) cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate din ambalajele secundare și
ambalajele pentru transport pentru care aplică un sistem de preluare de la
distribuitorii produselor lor;
d) cantitățile de deșeuri de ambalaje primare, secundare și pentru transport
rezultate din ambalajele produselor importate/achiziționate intracomunitar
pentru utilizare sau consum propriu;
e) cantitățile de deșeuri de ambalaje din lemn, încredințate persoanelor fizice
drept combustibil alternativ la lemnele pentru foc.
(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să declare lunar, până
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea,
cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională, cantitățile de deșeuri de
ambalaje valorificate prin reciclare, prin alte forme de valorificare sau incinerate
în instalații de incinerare cu recuperare de energie, totale și pe fiecare tip de
material, precum și informații cu privire la operatorii economici care au efectuat
operațiunea de reciclare sau valorificare.
Cand se transmit informatii?
Frecventa de raportare este lunara sau anuala, în functie de tipul de informatii
transmise si destinatarul acestora.
Catre OTR:
lunar, se transmit informatii cu privire la cantitatea totala de ambalaje
introdusa pe piata si transferata în sistem, precum si cantitatea de ambalaje
primare.
anual, se transmit informatii detaliate cu privire la cantitatea de ambalaje de
desfacere, ambalaje reutilizabile si ambalaje cu continut periculos introduse pe
piata.
Catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM):
lunar, se transmit informatii cu privire la cantitatile de ambalaje introduse pe
piata si,respectiv, modul de îndeplinire a obiectivelor
anual, se comunica, pâna cel târziu la data de 25 ianuarie a fiecarui an, intentia
de a îndeplini în mod individual, în totalitate sau partial, obiectivele de valorificare
si reciclare.
Catre Agentia teritoriala pentru Protectia Mediului:
anual, cei care îsi îndeplinesc în mod individual obiectivele comunica, pâna cel
târziu la data de 25 februarie a fiecarui an,informatii cu privire la cantitatea de
ambalaje introdusa pe piata si modul de îndeplinire a obiectivelor.
Transmiterea de informatii in conformitate cu
prevederile OUG 196/2005
Îndeplinirea obiectivelor prevazute în Anexa nr. 3 din OUG 196/2005 de catre
operatorii economici responsabili pentru introducerea de ambalaje pe piata se
poate face:
individual, prin gestionarea deseurilor de ambalaje rezultate de la ambalajele
proprii pe care le introduc pe piata nationala
sau
prin transfer de responsabilitate catre OTR.
Indiferent de metoda aleasa, operatorii economici trebuie sa atinga cel putin
tintele minime de reciclare stabilite pentru fiecare tip de material de ambalare,
precum si tintele globale de reciclare si valorificare aplicabile întregii cantitati de
ambalaj introdus pe piata.
În cazul neîndeplinirii obiectivului anual de valorificare si reciclare a deseurilor de
ambalaje, se plateste o penalitate de 2 lei/kg pentru diferenta dintre obiectivul
anual si obiectivul efectiv realizat de catre operatorii economici responsabili. Plata
acestei penalitati se face anual, pâna la data de 25 ianuarie a anului urmator.
Formularul declaratiei se editeaza folosind programul informatic elaborat si pus la
dispozitia contribuabililor,în mod gratuit, de catre Administra]ia Fondului pentru
Mediu, la adresa http://www.afm.ro.